Aktuálně k dotacím

Výměna zdrojů tepla v roce 2021 – Kotlíkové dotace vs. Nová zelená úsporám

Dotační programy Kotlíkové dotace a Nová zelená úsporám pokračují v nových formátech. Článek popisuje, jaké jsou rozdíly v podmínkách pro podporu výměny zdrojů tepla v rodinných a bytových domech v těchto programech.


Podobné obrázky z České republiky mizí. I díky NZÚ a Kotlíkovým dotacím. (Foto © Grzegorz Polak, Fotolia.com)

Jak sdělil pan ministr životního prostředí Richard Brabec na tiskové konferenci dne 15. 7. 2021, velice úspěšný projekt kotlíkových dotací bude pokračovat, a to minimálně až do konce léta roku 2022. Novinkou je především fakt, že se dotace soustředí i na domácnosti s nižšími příjmy (tzv. nízkopříjmové). Tedy domácnosti, jejichž čistý příjem na člena rodiny činil v roce 2020 méně jak 170 900 Kč, popřípadě domácnosti, které tvoří výhradně důchodci.

Pro nízkopříjmové domácnosti budou vyhlášeny krajskými úřady klasické Kotlíkové dotace v prvním čtvrtletí 2022. Ostatní domácnosti si mohou žádat o dotaci na výměnu svého neekologického zdroje tepla již od 12. října 2021 u Státního fondu životního prostředí (SFŽP), a to v pokračování dotačního programu Nová zelená úsporám (NZÚ).

Tzv. nízkopříjmové domácnosti mohou využít již nyní možnost zažádat si o dotaci v rámci NZÚ. Musí ovšem počítat s tím, že jim bude proplaceno maximálně 50 % z uznatelných nákladů spojených s výměnou zdroje tepla. U Kotlíkových dotací zaměřených speciálně na nízkopříjmové domácnosti to bude až 95 % uznatelných nákladů. Nicméně v podporách na výměnu neekologického zdroje tepla v rámci NZÚ či v Kotlíkových dotacích existují ještě další zásadní rozdíly, které mohou hrát významnou roli při volbě dotačního programu. Rozdílné jsou původní zdroje tepla, jejichž výměna je podporována, rozdíl je také v podporovaných nových zdrojích tepla a v maximální výši dotace na jejich instalaci.

Další významnou novinkou v dotacích na výměny neekologických zdrojů tepla pro vytápění domácností v rámci zmíněných projektů je rozdělení podpor pro byty v rodinných domech (včetně chat a chalup s nahlášeným trvalým pobytem) a byty v bytových domech.

Zdroje tepla, jejichž výměna je podporována

V rámci Kotlíkových dotací bude podporována pouze výměna starých ručně přikládaných kotlů na pevná paliva tříd 1 a 2 (popř. nezařazených), jejichž provoz musí být podle zákona o ochraně ovzduší ukončen nejpozději do konce srpna 2022.

NZÚ lze ovšem žádat o dotaci na výměnu více typů zdrojů tepla pro vytápění. Jsou to:

 • Kotle na pevná paliva, nižší než 3. třídy dle ČSN EN 303-5:2013, žádost o tuto podporu musí být podána do 1. 9. 2022 (později přijaté žádosti nemohou být kladně vyřízeny).
 • Kotle na topné oleje.
 • Lokální topidla na pevná paliva, sloužící společně jako hlavní zdroj tepla pro vytápění. Jako hlavní zdroj tepla pro vytápění je definován zdroj, který zajišťuje největší podíl dodávky tepla pro vytápění budovy za celý rok vzhledem ke všem případným ostatním zdrojům a je pro tento účel přiměřeně dimenzován. V případě navrhovaných zdrojů musí jeho jmenovitý výkon krýt minimálně 60 % tepelné ztráty budovy. Pro novostavby (do 2 let od dokončení) je hlavní zdroj určen v platném průkazu energetické náročnosti předloženém ve stavebním řízení.
 • Elektrické vytápění.

Kotle a kamna na dřevní biomasu a kotle na topné oleje lze zaměnit za libovolný z podporovaných nových zdrojů tepla. Elektrické vytápění lze zaměnit pouze za tepelné čerpadlo s elektrickým pohonem.

Nové zdroje tepla a maximální výše dotace na jejich instalaci

Jak jsem již uvedl, v rámci NZÚ lze získat dotaci ve výši maximálně 50 % uznatelných nákladů. U Kotlíkových dotací to bude až do výše 95 % uznatelných nákladů. Byly definovány také maximální hranice dotace pro jednotlivé zdroje tepla pro rodinný dům (RD), či bytovou jednotku v bytovém domě (BD).

Liší se také zdroje tepla, na jejichž instalaci lze v rámci těchto dotačních programů žádat. Vše je přehledně uvedeno v následující tabulce.

 Kotlíkové dotaceNZÚ
RD/BDRDBD
Kotel na dřevo s akumulací130 00080 00025 000
Automatický kotel na dřevní biomasu130 00080 00025 000
Peletový kotel a sezónní zásobník pelet100 000
Peletová kamna teplovzdušná30 000
Peletová kamna teplovodní45 00035 000
Plynový kondenzační kotel100 00035 00012 000
Teplovodní TČ – jen vytápění130 00080 00030 000
Teplovodní TČ – vytápění i příprava TV130 000100 000
Teplovodní TČ - vyt+TV+připojení na FV syst.140 000
Tepelné čerpadlo vzduch/vzduch60 00018 000
Napojení na CZT40 00010 000
Plynová kogenerační jednotka30 000

Tabulka: Zdroje tepla a maximální výše dotace na jejich instalaci pro jednotlivé programy

 • Výše dotací v rámci NZÚ již byly definitivně zveřejněny, u Kotlíkových dotací jsou v tabulce uvedeny SFŽP predikované výše dotací (rozhodující bude stanovisko jednotlivých krajů).
 • U Kotlíkových dotací je maximální výše dotací shodná pro rodinný dům i bytovou jednotku v bytovém domě.
 • U bytových domů v rámci NZÚ je uvedena výše dotace v Kč na bytovou jednotku.
 • Sezónní zásobník pelet (pouze u rodinných domů v NZÚ) nelze dotovat samostatně, ale pouze jako součást instalace nového peletového kotle. Dotace má podpořit „bezobalovou“ distribuci pelet cisternami.
 • Peletová kamna lze dotovat pouze v NZÚ, z toho ta teplovzdušná pouze u rodinných domů.
 • U tepelných čerpadel lze v rámci NZÚ získat u rodinných domů bonusy za přípravu teplé vody a připojení na fotovoltaický systém.

To je pouze krátké seznámení se zásadními rozdíly v dotacích na výměnu zdroje tepla v rámci Kotlíkových dotací a NZÚ. V dalších článcích, které budou záhy následovat, se podrobně seznámíme s přesnými definicemi rodinného domu a bytového domu, a s technickými specifikacemi nových zdrojů tepla v těchto budovách.

O dotacích a celé téma zákazu provozu kotlů na pevná paliva emisních tříd 1 a 2 a bez stanovené třídy v rubrice Výměny kotlů na TZB-info.
Ke kotlíkovým dotacím také v článku

Pokračování kotlíkových dotací v rámci programu OPŽP 2021 – 2027

Jihomoravský kraj odkaz

https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=266671&TypeID=2

Zlínský kraj odkaz

https://www.kr-zlinsky.cz/kotlikove-dotace-budou-v-roce-2022-pokracovat-aktuality-17190.html

 

Kotlíkové dotace v novém unijním rozpočtu v letech 2021–2027

Kotlíkové dotace budou nově rozděleny do dvou skupin:

 1. První skupina, která bude pravděpodobně opět financována z fondů EU, kde by mělo být 5 miliard korun, bude cílena na nízkopříjmové domácnosti, seniory. Tam by dotace mohla být i více než oněch 80 % nákladů. Mohlo by se to týkat několika desítek tisíc domácností. Chceme jim nabídnout tuto možnost, než dávat pokuty, které jim od roku 2022 skutečně hrozí.
 2. V druhé skupině by měla být dotace poskytnuta nejen na výměnu kotle, ale i zateplení domu, a rádi bychom to propojili i s využitím dešťové vody. Chtěli bychom využít prostředky z unijního Fondu obnovy, přibližně 9 miliard korun. To ale čeká ještě na schválení Evropskou komisí.
 

 

Předešlé kotlíkové dotace byly součástí dotačního programu OPŽP 2014–2020, který umožňoval čerpat finanční prostředky z Evropského fondu pro regionální rozvoj a Fondu soudržnosti na projekty v oblasti ochrany životního prostředí. Tento program v roce 2020 skončil a nahradit jej má nástupnický program OPŽP 2021–2027. V současnosti je již zpracován návrh Programového dokumentu (PD) k tomuto programu, ve kterém jsou definovány základní oblasti podpory pro dotčené období a začínají vznikat první pracovní skupiny k projednání základních principů podpory v těchto oblastech. V PD je v rámci Specifického cíle 1.2: Podpora energie z obnovitelných zdrojů jako jedna ze základních podporovaných aktivit uvedena:

 • výměna nevyhovujících spalovacích zdrojů na tuhá paliva a pořizování domovních předávacích stanic.

Jinými slovy, počítá se s dalším pokračováním kotlíkových dotací i v následujících létech. Celý program OPŽP 2021–2027 má být schválen nejpozději počátkem druhého pololetí 2021, takže s vyhlášením nového kola dotací na výměnu starých kotlů na pevná paliva lze počítat nejdříve na konci tohoto roku. Dotace má být opět poskytována prostřednictvím krajských úřadů, takže lze počítat s reálným zpomalením celého procesu (s tempem již ověřeným časem). Tedy takto, SFŽP vyhlásí obecné podmínky dotace, krajské úřady vyhlásí své podmínky do půl roku na to, a do dalšího měsíce začne příjem přihlášek. Reálně lze proto počítat s vyplácením dotací konečným příjemcům někdy v druhé polovině 2022.

Budoucí pracovní skupina k oblasti specifického cíle 1.2 by měla začít pracovat na počátku roku 2021 a měla by určit také jaké zdroje je možné vyměňovat a za jakých finančních podmínek. Vedle více jak 300 tisíc starých ručně plněných kotlů na pevná paliva, které nebudou moci být provozovány od září 2022, se hovoří také o prohořívacích a odhořívacích kotlích třídy 3, či o lokálních topidlech, která slouží jako hlavní zdroj tepla pro vytápění.

O celkové výši alokované částky na dotace se také spekuluje. Reálné částky se pohybují v rozmezí 6 až 10 mld. Kč.

Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz
Zpracování osobních údajů můžete ovlivnit úpravou svých preferencí ochrany soukromí.