Logo
Nevíte si rady? Zavolejte.
po-pá 7:00 - 7:30, 17:30 - 18:00 so 8:00 - 8:30

Aktuálně k dotacím

Nové podmínky a podklady pro zelenou úsporám


http://www.novazelenausporam.cz/

Nová zelená úsporám, výměna zdrojů tepla v rodinných domech: co potřebuji k podání žádosti o dotaci

Žádost o dotaci na výměnu neekologického zdroje tepla se podává pouze elektronicky. Součástí žádosti je několik povinných příloh. Žadatel se musí prokázat e-identitou.

Pokud je váš rodinný dům vytápěn starým zdrojem tepla, na jehož výměnu je poskytována dotace z programu Nová zelená úsporám 2021+ (NZÚ 21+), a pokud jste rozhodnuti si o dotaci požádat, je nutné si připravit několik dokladů, které se přikládají k žádosti. Všechny informace pro žadatele a příjemce podpory v rámci NZÚ 21+ jsou uvedeny v Závazných pokynech, které vydal Státní fond životního prostředí (SFŽP). Níže naleznete výběr těch nejdůležitějších informací, týkajících se podání žádosti o výměnu zdroje tepla v rodinném domě. Tedy o podporu, která je v rámci programu NZÚ 21+ zařazena do Oblasti C – ZDROJE ENERGIE (podoblast C.1 – VÝMĚNA ZDROJŮ TEPLA).

Žádost pouze elektronicky s e-identitou

Žádost o dotaci na výměnu zdroje tepla v rámci NZÚ 21+ se podávají elektronicky prostřednictvím AIS SFŽP ČR (Agendový informační systém), který je dostupný z webových stránek programu NZÚ. Znamená to především, že pro založení účtu uživatele v AIS, je nutné ověřit uživatele prostřednictvím elektronické identifikace.

Pokud tedy žadatel nemá založený identifikační prostředek, je nezbytné si zřídit aktivní identitu fyzické osoby (účet) na portále eidentita.cz. Na něm si může zvolit jeden z několika možných identifikačních klíčů (viz Obrázek). Je to jednoduché v případě, že má žadatel zřízenu svoji datovou stránku (jako fyzická osoba). V opačném případě musí zpravidla navštívit Czech point se žádostí o poskytnutí referenčních údajů z registru obyvatel jiné osobě.

Obr. Identifikační klíče, které lze zvolit pro elektronickou identifikaci na eidentita.cz
Obr. Identifikační klíče, které lze zvolit pro elektronickou identifikaci na eidentita.cz

K podání žádosti lze zplnomocnit také třetí osobu, a to na speciálním formuláři, který je ke stažení na výše uvedených webových stránkách programu. Zplnomocněná osoba poté zastupuje oprávněného žadatele ve všech právních věcech souvisejících s podáním žádosti o podporu z programu Nová zelená úsporám a její administrací až do jejího řádného ukončení. Tedy vykonává veškeré potřeb¬né úkony, přijímá doručované písemnosti, podává návrhy a žádosti, uznává uplatněné nároky, vzdá¬vá se nároků, podává opravné prostředky, vymáhá nároky a jejich plnění potvrzuje, to vše i tehdy, když je podle právních předpisů zapotřebí zvláštní plné moci.

Povinné přílohy

Součástí žádosti je několik povinných příloh, které se přikládají ve formě prostých kopií.

 • Dokument prokazující vlastnictví bankovního účtu žadatele – jedná se o jakýkoliv dokument jednoznačně prokazující vlastnictví bankovního účtu uvedeného v žádosti. Účet, který žadatel v AIS SFŽP ČR označí jako dotační, bude účtem, na který Fond proplatí podporu.
 • Souhlasné prohlášení spoluvlastníků nemovitosti – pouze v případě, že objekt, ve kterém dochází k výměně zdroje tepla, je ve spoluvlastnictví více osob. Formulář souhlasného prohlášení lze nalézt na webových stránkách programu.
 • Plná moc – pouze v případě, že žadatele zastupuje při vyřizování žádosti třetí osoba. Lze použít formulář plné moci, který je k dispozici na webových stránkách programu.
 • Smlouva o smlouvě budoucí, rezervační smlouva nebo obdobná písemná dohoda. O dotaci lze žádat také v případě, že žadatel dům ještě nevlastní, ale má se stávajícím vlastníkem podepsanou dohodu o koupi tohoto domu. Dohoda o koupi musí být součástí žádosti o dotaci. Platí to ale pouze v případě, že je žádost o podporu podaná ještě před realizací výměny zdroje.
 • Doklad o kontrole technického stavu a provozu stávajícího spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu 10–300 kW včetně, sloužícího jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění. Pravidelnou kontrolu technického stavu a provozu kotlů a teplovodních topidel na pevná paliva předepisuje zákon o ochraně ovzduší. Z dokladu o kontrole mimo jiné vyplývá, zda se jedná o zdroj tepla, který musí být vyřazen z provozu nejpozději do konce srpna 2022. Tedy zda se jedná o zdroj tepla na pevná paliva, na jehož výměnu je poskytována dotace z programu NZÚ 2021+. Doklad o kontrole se předkládá pouze v případě výměny zdrojů tepla na pevná paliva (nikoliv elektrokotlů či kotlů na topné oleje).
 • Fotodokumentace stávajícího zdroje. Z fotodokumentace musí být patrné viditelné napojení na otopnou soustavu. V případě, že je požadována podpora na výměnu starého spalovacího zdroje tepla, musí být z fotodokumentace patrné také viditelné napojení na spalinovou cestu, tedy sopouch komínového tělesa.
 • Dokumenty prokazující, že je stavba určená pro rodinnou rekreaci využívána k trvalému rodinnému bydlení včetně prokázání trvalého pobytu nejméně 2 roky před podáním žádosti. Dotaci lze poskytnout také na výměnu zdroje tepla ve stavbě určené pro rodinnou rekreaci, která je využívána pro trvalé rodinné bydlení a má přiděleno číslo popisné nebo evidenční. Užívání pro trvalé rodinné bydlení je prokázáno v případě, že žadatel doloží, že on sám nebo jiná osoba má v této stavbě evidován trvalý pobyt počínající 24 měsíců nebo více před podáním žádosti.

Žadatel zodpovídá za správnost, pravdivost, úplnost a aktuálnost všech dokumentů předkládaných v žádosti. Na tom, jak kvalitně a úplně budou předloženy požadované přílohy, záleží rychlost vyřízení žádosti.

Výměna zdrojů tepla v roce 2021 – Kotlíkové dotace vs. Nová zelená úsporám

Dotační programy Kotlíkové dotace a Nová zelená úsporám pokračují v nových formátech. Článek popisuje, jaké jsou rozdíly v podmínkách pro podporu výměny zdrojů tepla v rodinných a bytových domech v těchto programech.


Podobné obrázky z České republiky mizí. I díky NZÚ a Kotlíkovým dotacím. (Foto © Grzegorz Polak, Fotolia.com)

Jak sdělil pan ministr životního prostředí Richard Brabec na tiskové konferenci dne 15. 7. 2021, velice úspěšný projekt kotlíkových dotací bude pokračovat, a to minimálně až do konce léta roku 2022. Novinkou je především fakt, že se dotace soustředí i na domácnosti s nižšími příjmy (tzv. nízkopříjmové). Tedy domácnosti, jejichž čistý příjem na člena rodiny činil v roce 2020 méně jak 170 900 Kč, popřípadě domácnosti, které tvoří výhradně důchodci.

Pro nízkopříjmové domácnosti budou vyhlášeny krajskými úřady klasické Kotlíkové dotace v prvním čtvrtletí 2022. Ostatní domácnosti si mohou žádat o dotaci na výměnu svého neekologického zdroje tepla již od 12. října 2021 u Státního fondu životního prostředí (SFŽP), a to v pokračování dotačního programu Nová zelená úsporám (NZÚ).

Tzv. nízkopříjmové domácnosti mohou využít již nyní možnost zažádat si o dotaci v rámci NZÚ. Musí ovšem počítat s tím, že jim bude proplaceno maximálně 50 % z uznatelných nákladů spojených s výměnou zdroje tepla. U Kotlíkových dotací zaměřených speciálně na nízkopříjmové domácnosti to bude až 95 % uznatelných nákladů. Nicméně v podporách na výměnu neekologického zdroje tepla v rámci NZÚ či v Kotlíkových dotacích existují ještě další zásadní rozdíly, které mohou hrát významnou roli při volbě dotačního programu. Rozdílné jsou původní zdroje tepla, jejichž výměna je podporována, rozdíl je také v podporovaných nových zdrojích tepla a v maximální výši dotace na jejich instalaci.

Další významnou novinkou v dotacích na výměny neekologických zdrojů tepla pro vytápění domácností v rámci zmíněných projektů je rozdělení podpor pro byty v rodinných domech (včetně chat a chalup s nahlášeným trvalým pobytem) a byty v bytových domech.

Zdroje tepla, jejichž výměna je podporována

V rámci Kotlíkových dotací bude podporována pouze výměna starých ručně přikládaných kotlů na pevná paliva tříd 1 a 2 (popř. nezařazených), jejichž provoz musí být podle zákona o ochraně ovzduší ukončen nejpozději do konce srpna 2022.

NZÚ lze ovšem žádat o dotaci na výměnu více typů zdrojů tepla pro vytápění. Jsou to:

 • Kotle na pevná paliva, nižší než 3. třídy dle ČSN EN 303-5:2013, žádost o tuto podporu musí být podána do 1. 9. 2022 (později přijaté žádosti nemohou být kladně vyřízeny).
 • Kotle na topné oleje.
 • Lokální topidla na pevná paliva, sloužící společně jako hlavní zdroj tepla pro vytápění. Jako hlavní zdroj tepla pro vytápění je definován zdroj, který zajišťuje největší podíl dodávky tepla pro vytápění budovy za celý rok vzhledem ke všem případným ostatním zdrojům a je pro tento účel přiměřeně dimenzován. V případě navrhovaných zdrojů musí jeho jmenovitý výkon krýt minimálně 60 % tepelné ztráty budovy. Pro novostavby (do 2 let od dokončení) je hlavní zdroj určen v platném průkazu energetické náročnosti předloženém ve stavebním řízení.
 • Elektrické vytápění.

Kotle a kamna na dřevní biomasu a kotle na topné oleje lze zaměnit za libovolný z podporovaných nových zdrojů tepla. Elektrické vytápění lze zaměnit pouze za tepelné čerpadlo s elektrickým pohonem.

Nové zdroje tepla a maximální výše dotace na jejich instalaci

Jak jsem již uvedl, v rámci NZÚ lze získat dotaci ve výši maximálně 50 % uznatelných nákladů. U Kotlíkových dotací to bude až do výše 95 % uznatelných nákladů. Byly definovány také maximální hranice dotace pro jednotlivé zdroje tepla pro rodinný dům (RD), či bytovou jednotku v bytovém domě (BD).

Liší se také zdroje tepla, na jejichž instalaci lze v rámci těchto dotačních programů žádat. Vše je přehledně uvedeno v následující tabulce.

 Kotlíkové dotaceNZÚ
RD/BDRDBD
Kotel na dřevo s akumulací130 00080 00025 000
Automatický kotel na dřevní biomasu130 00080 00025 000
Peletový kotel a sezónní zásobník pelet100 000
Peletová kamna teplovzdušná30 000
Peletová kamna teplovodní45 00035 000
Plynový kondenzační kotel100 00035 00012 000
Teplovodní TČ – jen vytápění130 00080 00030 000
Teplovodní TČ – vytápění i příprava TV130 000100 000
Teplovodní TČ - vyt+TV+připojení na FV syst.140 000
Tepelné čerpadlo vzduch/vzduch60 00018 000
Napojení na CZT40 00010 000
Plynová kogenerační jednotka30 000

Tabulka: Zdroje tepla a maximální výše dotace na jejich instalaci pro jednotlivé programy

 • Výše dotací v rámci NZÚ již byly definitivně zveřejněny, u Kotlíkových dotací jsou v tabulce uvedeny SFŽP predikované výše dotací (rozhodující bude stanovisko jednotlivých krajů).
 • U Kotlíkových dotací je maximální výše dotací shodná pro rodinný dům i bytovou jednotku v bytovém domě.
 • U bytových domů v rámci NZÚ je uvedena výše dotace v Kč na bytovou jednotku.
 • Sezónní zásobník pelet (pouze u rodinných domů v NZÚ) nelze dotovat samostatně, ale pouze jako součást instalace nového peletového kotle. Dotace má podpořit „bezobalovou“ distribuci pelet cisternami.
 • Peletová kamna lze dotovat pouze v NZÚ, z toho ta teplovzdušná pouze u rodinných domů.
 • U tepelných čerpadel lze v rámci NZÚ získat u rodinných domů bonusy za přípravu teplé vody a připojení na fotovoltaický systém.

To je pouze krátké seznámení se zásadními rozdíly v dotacích na výměnu zdroje tepla v rámci Kotlíkových dotací a NZÚ. V dalších článcích, které budou záhy následovat, se podrobně seznámíme s přesnými definicemi rodinného domu a bytového domu, a s technickými specifikacemi nových zdrojů tepla v těchto budovách.

O dotacích a celé téma zákazu provozu kotlů na pevná paliva emisních tříd 1 a 2 a bez stanovené třídy v rubrice Výměny kotlů na TZB-info.
Ke kotlíkovým dotacím také v článku

Pokračování kotlíkových dotací v rámci programu OPŽP 2021 – 2027

Jihomoravský kraj odkaz

https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=266671&TypeID=2

Zlínský kraj odkaz

https://www.kr-zlinsky.cz/kotlikove-dotace-budou-v-roce-2022-pokracovat-aktuality-17190.html

 

Kotlíkové dotace v novém unijním rozpočtu v letech 2021–2027

Kotlíkové dotace budou nově rozděleny do dvou skupin:

 1. První skupina, která bude pravděpodobně opět financována z fondů EU, kde by mělo být 5 miliard korun, bude cílena na nízkopříjmové domácnosti, seniory. Tam by dotace mohla být i více než oněch 80 % nákladů. Mohlo by se to týkat několika desítek tisíc domácností. Chceme jim nabídnout tuto možnost, než dávat pokuty, které jim od roku 2022 skutečně hrozí.
 2. V druhé skupině by měla být dotace poskytnuta nejen na výměnu kotle, ale i zateplení domu, a rádi bychom to propojili i s využitím dešťové vody. Chtěli bychom využít prostředky z unijního Fondu obnovy, přibližně 9 miliard korun. To ale čeká ještě na schválení Evropskou komisí.
 

 

Kotle od září 2022: Za topení v nevyhovujícím hrozí tučná pokuta